ANUNT CONCURS

ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT

S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. cu sediul în localitatea Targșoru Vechi, sat Strejnicu, str. Crangului, nr. 12, judeţul Prahova organizeaza concurs pentru:

MUNCITOR CALIFICAT - INSTALATOR APA-CANAL

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie să indeplineasca următoarele conditii generale valabile: 1.
  Conditiile generale:
 • a)are cetatenie romana si domiciliul in Romania;
 • b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c)are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • d)are capacitate deplina de exercitiu;
 • e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 • f)indeplineste conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g)nu a fost condamnat/a definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra Statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 • h)experienta in domeniu de minim 3 ani.

  Concursurile se vor desfăşura astfel:
 • - Proba scrisă în data de 24.02.2020, ora 10,00
 • - Proba interviu în data de 26.02.2020, ora 10,00
  Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 17.02.2020 la sediul S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
 • a) cerere de inscriere la concurs adresata directorului S.C. Eco Serviciul Apa-Canal-Salubrizare Tirgsoru Vechi S.R.L.;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific ale postului;
 • d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 • e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

Relaţii suplimentare la sediul: S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.

Telefon: 0244.435.505

E-mail : hr@ecotgvechi.ro