ANUNT CONCURS MARTIE

ANUNŢ

CONCURS OCUPARE POST VACANT

 

S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. cu sediul în localitatea Targșoru Vechi, sat Strejnicu, str. Crangului, nr. 12, judeţul Prahova organizeaza concurs pentru:

                        

MUNCITOR CALIFICAT  - INSTALATOR APA-CANAL

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale valabile:

1.Conditiile generale:

a)are cetatenie romana si domiciliul in Romania;

b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c)are varsta de minimum 18 ani impliniti;

d)are capacitate deplina de exercitiu;

e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f)indeplineste conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnat/a definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra Statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

h)experienta in domeniu de minim 3 ani.

 

Dosarele de participare la concurs trebuie conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresata directorului S.C. Eco Serviciul Apa-Canal-Salubrizare Tirgsoru Vechi S.R.L.;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific ale postului;

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

În contextul situației actuale atât în România cât și la nivel mondial, pentru reducerea riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID-19 și protejarea salariaților nostri, nu vom organiza concursul pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR APA CANAL, angajarea se va face in urma selectarii dosarelor de catre comisia competenta;

Dosarele se vor depune pana VINERI 20 martie 2020 orele 12:00 iar rezultatul selectiei dosarelor se va afisa pe site-ul nostru pe www.ecotgvechi.ro si la sediul societatii VINERI 20 MARTIE 2020, orele 16:00

 

Relaţii suplimentare la sediul: S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. telefon: 0244.435.505;  E-mail : hr@ecotgvechi.ro